vbranding.pl

Blog tematyczny o finansach i ekonomii

EkonomiaInwestycje

Co to są obligacje i jakie są ich rodzaje?

Co to są obligacje i jakie są ich rodzaje?

Jednym z najpopularniejszych instrumentów finansowych znajdujących się na rynku są obligacje. Na rynku istnieje wiele możliwości inwestycyjnych, jedną z nich są obligacje, które umożliwiają bezpieczne, spokojne i równomierne inwestowanie, które jest mniej zyskowne, ale nie generuje dużego ryzyka.

Co to są obligacje?

Obligacje są to papiery wartościowe mające charakter dłużny. Ich zadaniem jest stwierdzenie, że emitent zaciągnął długu u ich nabywcy. Emitent obligacji sprzedaje je nabywcy i zostaje jego dłużnikiem.
Sprzedaż obligacji wiąże się z podpisaniem umowy, która zobowiązuje do wykupienia obligacji w określonym terminie razem z naliczonymi odsetkami, które są zyskiem dla nabywcy.
Oprocentowanie obligacji uzależnione jest od zdolności kredytowej emitenta. Wyróżnić można kilka rodzajów cen obligacji, a są nimi:
– cena nominalna – ustalana na początku. Od wartości tej ceny naliczane są odsetki oraz określana jest cena, w jakiej emitent wykupi obligacje w konkretnym czasie,
– cena emisyjna – to wartość, w jakiej można nabyć obligacje. Cena ta może być niższa od ceny nominalnej i uzależniona jest od tego jak emitent określa szanse na powodzenie przedsięwzięcia,
– cena rynkowa – ustalana jest przez rynek po sprzedaży obligacji,
– cena rozliczeniowa – jest to cena ostateczna za obligacje, która powiększona jest o odsetki.
Obligacje są jednym z najbezpieczniejszych sposobów inwestowania dostępnych na rynku.

Rodzaje obligacji

 • Obligacje podzielić można ze względu na:
 • typ emitenta:
  • obligacje skarbowe – emitowane są przez Skarb Państwa,
  • komunalne zwane municypalne – emitowane przez samorządy terytorialne,
  • obligacje podmiotów prawnych – np. obligacje firm,
 • okres wykupu – są to lata, w których emitent zobowiązuje się wykupić obligacje:
  • do roku – to obligacje krótkoterminowe,
  • od 1 do 5 lat – obligacje średnioterminowe,
  • więcej niż 5 lat – obligacje długoterminowe,
  • obligacje wieczyste nazywane konsolami nie są wykupywane nigdy, a ich nabywca otrzymuje rentę wieczystą będącą wiecznymi odsetkami,
 • wartość nominalną i oprocentowanie:
  • kuponowe – wymagają okresowego płacenia kuponów, którego cena zależna jest od ratingu emitenta,
  • zerokuponowe – emitowane z dyskontem. Płaci się za nie jednorazowo, a cena jest równa ich wartości nominalnej,
 • wartość sprzedaży – istnieją 3 opcje cenowe, w jakich można wykupić obligacje przed dniem jej wykupu. Ze względu na cenę wyróżnić można obligacje:
  • sprzedawane po cenie nominalnej – wartość stopu zwrotu w terminie równa jest stopie kuponu,
  • z dyskontem – wartość stopy zwrotu w terminie jest większa od stopy kuponu,
  • z premią – wartość stopy zwrotu w terminie jest mniejsza niż stopa kuponu,
 • opcje dodatkowe – wynikają one z podpisanej klauzuli, która daje możliwość podjęcia określonych działań. Wyróżnić można obligacje:
  • o jednym terminie wykupu – oznacza to, że nie mogą być wykupione przed terminem zapadalności,
  • o kilku terminach wykupu – mogą zostać wykupione w kilku określonych terminach,
  • z opcją wykupu – emitent może wykupić obligacje przed czasem,
  • z opcją sprzedaży – obligariusz może żądać wykupu obligacji przed terminem,
  • z opcją przedłużenia – emitent może przedłużyć termin wykupienia obligacji,
  • zamienne – emitent może zamienić obligacje na swoje akcje,
  • wymienne – obligariusz może wymienić obligacje na inne papiery wartościowe, jakie posiada emitent,
  • z wariantem subskrypcyjnym – właściciel obligacji może kupić akcje nowej emisji przed innymi inwestorami,
  • częściowo opłacone – kupno obligacji odbywa się w ratach. Część opłacana jest w czasie nabywania obligacji, a reszta później. Inwestor może zrezygnować z opłacenia obligacji i traci tym samym wpłaconą już zaliczkę,
  • przychodowe – wykupywane są z przyszłych przychodów inwestycyjnych.

Gdzie kupić obligacje?

Obligacje mogą zostać zakupione przy użyciu Internetu, w placówkach banków lub w domach maklerskich. W Polsce można zakupić siedem rodzajów obligacji, których minimalna wartość, za jaką można je kupić, wynosi 100 złotych.

Sprawdź także: Rodzaje inwestycji

Udostępnij