vbranding.pl

Blog tematyczny o finansach i ekonomii

Biznes

Główny księgowy – za co odpowiada?

Główny księgowy – za co odpowiada?

Główny księgowy sprawuje nadzór nad zespołem księgowym w przedsiębiorstwie. Jest doświadczonym specjalistą, który musi mieć odpowiednie kompetencje i wykształcenie. Jeśli szukasz pracownika na stanowisko głównego księgowego, zgłoś się do nas i skorzystaj z porady w tym zakresie.  

Główny księgowy definicja

Główny księgowy to osoba, która jest odpowiedzialna za organizowanie prowadzenia rachunkowości w całym przedsiębiorstwie. Do jej obowiązków należy przede wszystkim zapewnienie poprawności prowadzenia ksiąg rachunkowych, dyspozycji środkami pieniężnymi, wstępna kontrola poprawności operacji gospodarczych oraz nadzór nad pracą pozostałych księgowych. Główny księgowy to stanowisko, które występuje zarówno w przedsiębiorstwach prywatnych, jak i jednostkach sektora finansów publicznych.  

Główny księgowy wymagania

Zastanawiasz się, kto może być głównym księgowym? Ze względu na zakres obowiązków i dużą odpowiedzialność związaną z zajmowanym stanowiskiem osoba obejmująca stanowisko głównego księgowego musi spełnić szereg wymagań. 

Podstawą jest najczęściej wykształcenie kierunkowe. Kandydat powinien ukończyć studia na kierunku finanse i rachunkowość bądź pokrewnym. Atutem będą również studia podyplomowe powiązane z księgowością, a także uzyskane uprawnienia i licencje. Główny księgowy musi mieć odpowiednie doświadczenie. Na takie stanowisko przyjmuje się najczęściej kandydatów, którzy działają w branży od lat. Do tego główny księgowy musi mieć odpowiednie predyspozycje osobiste.  

Ustawowo uregulowano jednak tylko wymagania wobec głównego księgowego w jednostkach sektora finansów publicznych. Podstawowe oczekiwania w stosunku do kandydata to m.in. obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej (bądź ew. EOG), pełna zdolność do czynności prawnych, pełnia praw publicznych, niekaralność za przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe, a także znajomość języka polskiego.  

Główny księgowy a dyrektor finansowy

Zastanawiasz się, czy główny księgowy to stanowisko kierownicze? Taka osoba sprawuje nadzór nad pozostałymi pracownikami księgowymi. Jednocześnie stanowisko głównego księgowego jest odrębne od funkcji dyrektora finansowego.  

Księgowy weryfikuje poprawność rozliczeń i sporządza sprawozdania na podstawie zdarzeń przeszłych. Dyrektor finansowy zajmuje się z kolei kreowaniem przyszłości, czyli planowaniem przyszłego rozwoju i finansowania podmiotu.  

Główny księgowy ma obowiązek zapewnić przedsiębiorstwu bezpieczeństwo poprzez ewidencję zdarzeń gospodarczych. Musi również dbać o przestrzeganie obowiązków związanych z tym aspektem działalności nakładanych przez przepisy.  

Dyrektor finansowy zajmuje się z kolei optymalizacją polityki finansowej podmiotu. Dodatkowo tworzy strategię rozwoju, wdraża ją i na bieżąco kontroluje rentowność. Równolegle do wypełniania tych obowiązków śledzi konkurencję i kształci załogę w zakresie finansów.  

Główny księgowy obowiązki

Zakres obowiązków głównego księgowego zależy przede wszystkim od miejsca, w którym jest zatrudniony. O ile dokładne zadania będą różnić się m.in. w zależności od branży oraz tego, czy dany podmiot jest prywatny czy publiczny, do zadań najczęściej przeznaczonych dla głównego księgowego należy:  

  • wyznaczanie strategii podmiotu,  
  • zlecanie przelewów,  
  • controlling prowadzonych operacji gospodarczych,  
  • zapewnienie poprawności rozliczeń podatkowych i dla ZUS,
  • prowadzenie ksiąg rachunkowych,  
  • okresowa inwentaryzacja majątku podmiotu,  
  • wycena aktywów i pasywów,  
  • sporządzanie sprawozdań finansowych,  
  • archiwizacja dokumentacji,
  • tworzenie raportów.  

Czy główny księgowy może sporządzać listy płac? 

Główny księgowy jest specjalistą z zakresu finansów. W jednostkach prywatnych główny księgowy zajmuje się czasami sporządzaniem listy płac.  

Bardziej restrykcyjne przepisy dotyczą jednostek sektora finansów publicznych. W tym przypadku niektórzy specjaliści wskazują, że łączenie obowiązków głównego księgowe z funkcjami właściwymi dla stanowiska specjalisty do spraw płac jest niemożliwe ze względu na obowiązujące regulacje prawne.  

Główny księgowy odpowiedzialność

Stanowisko głównego księgowego wiąże się z ogromną odpowiedzialnością, zarówno w jednostkach sektora publicznego, jak i prywatnych przedsiębiorstwach. Z tego powodu takie stanowisko powinny zajmować doświadczone osoby, które wyróżniają się wybitną wiedzą w dziedzinie.  

Naruszenie obowiązków przez głównego księgowego może się dla niego wiązać z odpowiedzialnością karną, karnoskarbową i podatkową, a także służbową, dyscyplinarną bądź pracowniczą. Do najcięższych przewinień osoby zajmującej takie stanowisko należy m.in. prowadzenie ksiąg rachunkowych wbrew przepisom ustawy, zaniedbanie obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych bądź niezachowanie w toku tego procesu zgodności z prawem, zawarcie nierzetelnych danych w rozliczeniach czy udzielanie organom nadzorczym niezgodnych ze stanem faktycznym informacji. 

Artykuł sponsorowany

Udostępnij