vbranding.pl

Blog tematyczny o finansach i ekonomii

EkonomiaInwestycje

Jakie są rodzaje inwestycji?

Jakie są rodzaje inwestycji?

Najpopularniejszą definicją inwestowania jest przeznaczenie określonej sumy pieniędzy lub innych zasobów na zakup akcji, obligacji, nieruchomości oraz innych dóbr w celu powiększenia swojego majątku i otrzymania zysku z przeprowadzonej operacji.

Co to jest inwestycja?

Inwestycja jest to wykorzystanie środków finansowych w celu nabycia różnego rodzaju środków materialnych i niematerialnych oraz składników majątkowych, np. obligacji, nieruchomości i papierów wartościowych, a także nabywanie aktywów w celu pomnożenia ich wartości.
Inwestycja to zaangażowanie finansowe w konkretne przedsięwzięcie, którego celem jest osiągnięcie zysku w przyszłości. Inwestycje finansowe wymagają czasu, określonej sumy pieniędzy oraz cierpliwości, a także czasem bywają ryzykowne.

Przeczytaj: Czym jest dywersyfikacja portfela?

Rodzaje inwestycji

 • Wyróżnić można wiele rodzajów inwestycji, biorąc pod uwagę:
 • czas realizacji:
  • inwestycje długoterminowe – są to składniki aktywów trwałych, które właściciel posiada dłużej niż rok od dnia bilansowego, aby uzyskać z nich zysk,
  • inwestycje krótkoterminowe – to składniki aktywów, które właściciel posiada krócej niż 12 miesięcy, w celu osiągnięcia z nich przychodu,
 • cel:
  • inwestycje odtworzeniowe – polegają na zamienieniu zużytego środka trwałego na nowy środek trwały,
  • inwestycje modernizacyjne – polegają na wprowadzeniu do produkcji środków trwałych lepszych niż stosowane dotychczas,
  • inwestycje rozwojowe – mają za zadanie zwiększyć zdolność produkcyjno-handlową przedsiębiorstwa,
  • inwestycje strategiczne – są to inwestycje ściśle powiązane z przedsiębiorstwem i jego strategią, mające za zadanie utrwalić pozycję firmy na rynku,
  • inwestycje interesu publicznego – polegaja na realizacji celów w gminie, powiecie lub kraju,
  • inwestycje dotyczące ustroju publicznego – służą do zapewnienia jak najlepszych warunków dla pracowników firmy w czasie pracy i po niej,
 • przedmiot inwestycji:
  • inwestycje rzeczowe – ich efektem jest nabycie lub wytworzenie aktywów rzeczowych,
  • inwestycje finansowe – ich przedmiot finansowy nie ma wartości użytkowej i nie zaspokaja potrzeb konsumenckich,
  • inwestycje w kapitał ludzki – to inwestowanie w pracowników firmy w celu umożliwienia im rozwoju osobistego.

Etapy działalności inwestycyjnej

Działalność inwestycyjna składa się z trzech etapów. Pierwszy etap to przygotowanie inwestycji. Polega on na zaprojektowaniu i zaprogramowaniu inwestycji. Projektowanie dotyczy strony technicznej, ekonomicznej i organizacyjnej. Wszystkie informacje muszą się znaleźć w dokumentacji informacyjnej. Etap ten to także określenie potrzeb i celów, jakie dana inwestycja ma spełniać.
Drugi etap to wykonanie inwestycji. Etap ten polega na przeprowadzeniu wszystkich prac budowlanych oraz zakupie niezbędnych sprzętów i urządzeń, które dotyczą inwestycji.
Ostatni etap to odbiór inwestycji, podczas którego sprawdzane jest, czy zadania inwestycyjne są wykonane w sposób zgodny z dokumentacją. Etap ten zakończony jest oddaniem obiektu do użytkowania.

Przeczytaj: Jak i w co inwestować pieniądze?

Udostępnij